Kategórie

Informácie

Obchodné podmienky

1. Základné pojmy
Prevádzkovateľom internetového obchodu shop.orvex.sk je:


ORVEX MT spol. s r.o.
Bystrička 233
038 04 Bystrička

IČO: 44596979
DIČ: 2022749168
IČ DPH: SK2022749168

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 50737/L

Kontakt:

Email: orvex@orvex.sk
Tel. č.: 0905 707 425

 

(ďalej len predávajúci)

Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala tovar na stránkach shop.orvex.sk a tento tovar alebo vecné plnenia, ktoré zaplatí, neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len kupujúci). Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť tieto údaje: meno a priezvisko kupujúceho, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo, predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje tejto osoby.

 

2. Objednávka a zmluva uzavretá na diaľku

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu vzniknutú škodu, a to predovšetkým všetky náklady spojené s objednaním tovaru, poštovným a balným.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

3. Platobné podmienky a dodacie podmienky
Za objednaný tovar cez shop.orvex.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
Dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
Bankový prevod - na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po úhrade Vám bude tovar odoslaný.

Číslo účtu na realizovanie platieb:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ je pri tovare uvedené „skladom ano“ a tento si objednáte do 12,00 hod., vieme tovar doručiť nasledujúci pracovný deň.

 

4. Spôsob dopravy – poplatky

- Kurier DPD - predfaktúra 7,50 €

- Kurier DPD - dobierka 7,50 €

- Osobný odber - v sídle spoločnosti 0,00 €

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu: ORVEX MT spol. s r.o., Bystrička 233, 038 04 Bystrička. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali s tovarom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s  uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.  

  To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

- Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru  späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

- Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

- Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

  „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

- vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale

- vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
- vrátený tovar musí byť nepoškodený
- vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Zásielky na dobierku nebudú akceptované ! V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možné akceptovať úplné odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na

  finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;

 

6. Záručné podmienky a reklamácie
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

Predávajúci poskytuje záruku na bezporuchovú prevádzku zakúpeného tovaru v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.

 

Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady zapríčinené:

• používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu

• mechanickým poškodením výrobku, alebo príslušenstva

• priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra

• opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom

• neodbornou inštaláciou výrobku inou osobou než spoločnosťou ORVEX MT spol. s r.o., alebo touto spoločnosťou poverenou osobou

• nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu

• skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky aIebo inač agresívnom prostredí

Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku, vrátane straty kapacity batérie spôsobenej jej bežným opotrebovaním a používaním.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

• pri živelných pohromách

Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť preukázateľne u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť vada správne posúdená a reklamácia vybavená. Pri reklamácii uvádzajte presný popis vady a zašlite reklamovaný výrobok predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Práva kupujúceho:

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Náklady na dopravu výrobku hradí kupujúci. Avšak ak sa na takýto výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s uplatnením reklamácie preplatí predávajúci.

Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať prostredníctvom pošty alebo nám na mail: orvex@orvex.sk zašlite vašu adresu a vyžiadajte si od nás prepravu, ktorú zabezpečí náš zmluvný kuriér DPD. Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k reklamovanému  výrobku originálnu faktúru, záručný list (ak bol priložený v obale) a vyplnený sprievodný list v ktorom uvedie popis závady.

Vybavovanie reklamácií

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. 
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 

7. Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.

 

8. Informácie pre kupujúceho

- pokiaľ bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva na dobu určitú (čo na predaj nami ponúkaného tovaru zatiaľ nerealizujeme), bude dĺžka trvania takejto  zmluvy individuálna a bude uvedená priamo v konkrétnej zmluve;

- zmluvy na dobu neurčitú neuzatvárame na predaj nami ponúkaného tovaru;

- pri zmluvách na predaj tovaru na splátky trvá záväzok kupujúceho platiť tretej osobe (splátkovej spoločnosti) splátky po celý čas, na ktorý bola takáto zmluva medzi nimi uzatvorená; 

- naša spoločnosť nemá zatiaľ vytvorený kódex správania;

- v prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich   z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko- právnom konaní.

- v prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku.  Na   komunikáciu s nami môžete využiť e-mailový formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

 

9. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1,  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, telefón: 041/7632 130,  Fax: 041 / 7632 139 , E-mail: za@soi.sk

 

10. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.10.2014